Członkostwo

I. Członkowie (stan na dzień 31.12.2023 r.): 101, w tym: 24 pracowników (w tym 10 nauczycieli akademickich), 17 absolwentów i 1 emeryt PŚk.

II. Zasady członkostwa:
1. Warunki członkostwa:
   1) aktualnie opłacona składka członkowska PTTK,
   2) uczestnictwo w co najmniej dwóch imprezach Klubu,
   3) pisemna deklaracja członkowska z poparciem co najmniej dwóch zwyczajnych członków Klubu.
Przyjęcia członków dokonuje prezes Klubu. Członkiem Klubu zostaje się z chwilą wpisania na Listę Członków.

2. Członkiem  może zostać student/doktorant, absolwent, pracownik, rencista/emeryt (ostatnie miejsce pracy) Politechniki Świętokrzyskiej oraz inna osoba (sympatyk), spełanijąca warunki określone w ust. 1.

3. Bierne i czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie.

4. Członkostwo ustaje wskutek:
   1) utraty członkostwa w PTTK (brak opłaty składki po 31. marca każdego roku),
   2) dobrowolnego wystąpienia z Klubu,
   3) zaprzestania udziału w pracach Klubu,
   4) zalegania z opłatą klubowej składki członkowskiej (brak opłaty składki po 31. marca każdego roku),
   5) rozwiązania Klubu,
   6) na podstawie uchwały WZK w wyniku:
      a) popełnienia czynu uwłaczającego godności studenta, pracownika PŚk i członka PTTK;
      b) działania na szkodę Klubu lub PTTK;
      c) naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego.
Skreślenia z listy członków dokonuje prezes Klubu.

5. Obowiązki członków:
   1) przestrzeganie Statutu PTTK oraz uchwał władz Klubu,
   2) uczestniczenie w pracach Klubu,
   3) opłacanie składek PTTK i klubowej składki członkowskiej (do 31. marca każdego roku).

(opracował Krzysztof Sabat, 2 stycznia 2023 r.)

Deklaracja członkowska PTTK (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PTTK  (pobierz)
 

Deklaracja członkowska AKTK PTTK "SABAT" (pobierz i drukuj dwustronnie)
 

©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
polski
^
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies.