O nas

Historia zorganizowanej turystyki akademickiej sięga praktycznie początków naszej Uczelni, która powstała w 1965 roku. Przez pierwsze 2 lata w Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkole Inżynierskiej odbywały się tylko studia wieczorowe. Natomiast od roku akademickiego 1967/68, po przekształceniu w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską, uruchomiono studia dzienne i zaczęły powstawiać organizacje studenckie oraz pojawiać się pierwsi turystyczni działacze. Już w październiku 1968 roku (brak dokładnej daty), czyli na początku II-go roku studiów dziennych, odbyła się pierwsza uczelniana impreza turystyczna - I Inauguracyjny Rajd Studentów Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (K-R WSI), zorganizowana przez studentów ZMS. W tym historycznym rajdzie ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi udział wzięło ok. 50 osób. Jako pierwsi na metę dotarli studenci: Stanisław Gad, Józef Gębka, Ryszard Kobus oraz Jerzy Ziętal. Natomiast nowoukonstytuowana w kwietniu 1969 roku Komisja Turystyki i Sportu przy Radzie Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, pod przewodnictwem Heleny Pszennak (obecnie Szuster-Kowalczyk), zorganizowała w dniach 9-11 maja 1969 roku – I Świętokrzyski Złaz Studentów K-R WSI, w którym uczestniczyło aż 182 osoby. W ten sposób zapoczątkowano długoletni cykl jesiennych i wiosennych imprez turystycznych.

Duże zainteresowanie uprawianiem turystyki zaowocowało powstaniem 18 stycznia 1970 roku Koła PTTK nr 14 (30 założycieli), którego prezesem został Stefan Szałkowski. Wówczas prelekcję na temat świętokrzyskiej przyrody wygłosił prof. Edmund Massalski – obecny patron Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. Natomiast 21 stycznia 1970 roku uruchomiono, pod kierownictwem Stanisława Pyczka, wypożyczalnię sprzętu turystycznego.
 
W następnych latach powstawały kolejne organizacje: w marcu 1972 – Speleoklub WSI, 10 maja 1972 – Akademicki Klub Turystyczny (prezes Janusz Otwinowski), 1 października 1972 – Akademicki Klub Kolarski „Pionek” (prezes Włodzimierz Łakomiec), w grudniu 1974 – Akademicki Klub Narciarski „Puch” (prezes Julian Jaworz-Dutka), w styczniu 1975 - Akademicki Klub Wędkarski „Karp” (prezes Rafał Pauli), 25 listopada 1976 przy AKT powstała Sekcja Taternictwa Jaskiniowego (przewodniczący Tomasz Milewski, opiekunowie Zbigniew Rubinowski i Jacek Jopowicz). Zawiązał się również Akademicki Klub Jeździecki, którego wieloletnim prezesem był Zbigniew Lefek. W roku 1977 uruchomiono Biuro Podróży i Turystyki „Almatur”, którego ikoną stał się Stefan Barucha - wieloletni kierownik.

Kulminacją rozwoju organizacyjnego było powołanie 8 listopada 1978 roku (76 założycieli) przy Politechnice Świętokrzyskiej Oddziału Akademickiego PTTK (prezes Janusz Przetacznik), który zrzeszał również studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Na dzień 31 grudnia w 1988 roku Oddział liczył aż 526 członków w 6 kołach PTTK:
1) Krajoznawcze Koło Turystyki Pieszej „Rigidus” -  80,
2) Studenckie Koło Turystyki Górskiej „Allegrom” – 138,
3) Akademicki Klub Turystyczny „Tabaza” – 34,
4) Akademicki Klub Turystyczny „Bez Nazwy” – 156,
5) Akademicki Klub Turystyczny „Emeryk” – 63,
6) Akademicki Klub Turystyki Kolarskiej „Pionek” – 55.

Niestety akademicki ruch turystyczny nie przetrwał kryzysu organizacyjno-osobowego na początku lat 90-tych minionego wieku, a powstałą pustkę próbował wypełnić Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego.

Historia zatacza koło wczesną wiosną roku 2001, kiedy to następuje reaktywacja zorganizowanej turystyki akademickiej. Na ćwiczeniach z przedmiotu Techniki Organizatorskie mgr inż. Sławomir Luściński podsunął studentom III roku Zarządzania i Marketingu (w skrócie ZiM) Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pomysł organizacji pieszego rajdu, które bardzo miło wspominał z czasów studiów na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Pomysł ten spodobał się i studenci z wielkim zapałem zabrali się do pracy. Szybko zawiązano studencki komitet organizacyjny w składzie: Joanna Grzeszczak – turystyka, Małgorzata Gołdyn i Dorota Olcha – sprawy finansowe, Artur Ściana – oprawa graficzna i marketing, Marta Śladkowska – kwatermistrz. Szefem grupy został Krzysztof Sabat. W miarę rozwoju przedsięwzięcia sztab organizacyjny zaczął się rozrastać i przybywali kolejni studenci, m.in.: Kamil Przygoda (kierownik trasy z Wąchocka), Monika i Dominika Filip (kierowniczki trasy z Nowej Słupi) oraz Piotr Marczewski (kierownik trasy z Łącznej) z kierunku Techniki Uzbrojenia. Marzeniem organizatorów było, by złazy ponownie stały się cykliczną imprezą studencką. Koncepcję nazewnictwa złazów wymyśliły Monika i Dominika Filip (siostry), bazującą na skrócie „ZiM”, który potocznie był używany dla nazwy kierunku studiów – Zarządzanie i Marketing – skąd wywodzili się organizatorzy. Złaz wiosenny nazwano „poZiMowy”, a ewentualny jesienny – „przedZiMowy”, z odrębną rzymską numeracją porządkową. I poZiMowy Złaz Studentów Politechniki Świętokrzyskiej odbył się w dniach 12-13 maja 2001 roku w sercu Gór Świętokrzyskich. Łącznie, na 3 trasy o różnym stopniu trudności, zgłosiło się aż 145 studentów i 15 wykładowców w większości z Instytutu Ekonomii i Zarządzania (IEiZ), w tym oczywiście Sławomir Luściński. Wędrowali również przedstawiciele władz Uczelni i Wydziału: dr inż. Barbara Goszczyńska – prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk – prodziekan ds. studenckich ZiM oraz dr inż. Andrzej Sęk – zastępca dyrektora IEiZ, którzy okazali wielką przychylność i wsparcie finansowe. Największą popularnością cieszyła się trasa z Nowej Słupi (dł. 22 km) - 57 osób, następnie z Łącznej (dł. 25 km) – 53 osoby i z Wąchocka (dł. 28 km) – 50 osób. Ponadto, aby impreza ta na trwałe zapisała się w pamięci, uczestnicy ubrani byli w granatowe koszulki z białym logo. Punktem docelowym i miejscem zlotu była Święta Katarzyna, położona u podnóża Łysicy, największego wzniesienia w Górach Świętokrzyskich. Przy ognisku, na terenie Zajazdu „Baba Jaga”, zajadano się kiełbaskami i bigosem z uczelnianej stołówki oraz wspólnie śpiewano przy gitarowym akompaniamencie Piotra Marczewskiego, Magdaleny Michalskiej i Piotra Sobieraja. Wtedy też prodziekan Wacław Gierulski poinformował zebranych, że od nowego roku akademickiego 2001/2002, zacznie funkcjonować nowy Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (WZiMK). Uczestnicy zakwaterowani byli w Zajeździe „Baba Jaga”, Domu Rekolekcyjnym „Wieczernik” i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie. Następnego dnia 17-osobowa grupa, najbardziej wytrwałych studentów, wyruszyła w dalszą drogę z dr Edytą Kowalczyk na czele. Ok. 25 km trasa ze Świętej Katarzyny do Kielc wiodła przez Ciekoty, Wolę Kopcową i Domaszowice Starą Wieś.

Na początku czerwca 2001 r., podczas podsumowania I poZiMowego Złazu, organizatorzy entuzjastycznie  podjęli decyzję o organizacji imprezy jesiennej. Wówczas też narodził się pomysł, aby sformalizować działalność i powołać do życia studencką organizację turystyczną, która dawałaby możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności organizatorskich oraz rozwijania zainteresowań różnymi formami aktywnego wypoczynku. Na początku roku akademickiego 2001/2002 przedsięwzięto działania zmierzające do utworzenia klubu turystycznego i opracowania jego statutu. W międzyczasie, 20 października 2001 r., pod kierownictwem Kamila Przygody, zorganizowano I przedZiM(K)owy Złaz Studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Do wcześniej ustalonego nazewnictwa dodano „K”, by nawiązać do skrótu nazwy nowego wydziału – WZiMK. Trasa o długości 27 km wiodła spod Uczelni na Karczówkę, a następnie czerwonym szlakiem turystycznym do Chęcin. Impreza zgromadziła 27 osób. Na ognisko urządzone na terenie Klasztoru Ojców Franciszkanów w Chęcinach przybyły też władze nowego Wydziału: dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk – dziekan i dr inż. Andrzej Sęk – prodziekan ds. studenckich. Wówczas to ogłoszono zamiar utworzenia studenckiej organizacji turystycznej na Wydziale.

Punktem zwrotnym w dziejach zorganizowanej turystyki na Politechnice Świętokrzyskiej był 19 grudnia 2001 roku, kiedy odbyło się zebranie założycielskie Wydziałowego Klubu Turystyki Kwalifikowanej (WKTK) – pierwszej organizacji studenckiej na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego (WZiMK). Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: Kamil Przygoda i Krzysztof Sabat – studenci IV roku ZiM oraz Piotr Marczewski – student II roku Technik Uzbrojenia z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. Członkowie założyciele (Aleksandra Chuchała, Magdalena Michalska, Jakub Mrówczyński, Marlena Pocheć, Kamil Przygoda, Krzysztof Sabat, Mariola Szumilas, Artur Ściana, Jowita Uler) wybrali spośród siebie pierwsze władze WKTK w składzie: Kamil Przygoda – prezes, Krzysztof Sabat – sekretarz, Mariola Szumilas – skarbnik. Ta studencka inicjatywa spotkała się z ogromną przychylnością ówczesnych władz Uczelni i Wydziału. Opiekunem Klubu został oczywiście mgr inż. Sławomir Luściński. Wskrzeszony studencki ruch turystyczny miał stać się nieodłącznym elementem życia akademickiego Politechniki Świętokrzyskiej, co potwierdził dalszy bieg wydarzeń.

Już wiosną 2002 roku narodził się pomysł reaktywacji struktur PTTK, które niegdyś prężnie działały na naszej Uczelni. Miał to być kolejny etap rozwoju zorganizowanej turystyki kwalifikowanej na Politechnice Świętokrzyskiej w oparciu o wzorce Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Jednak prace ruszyły pełną parą dopiero od listopada 2002 r., kiedy to do Tomasza Smolińskiego i Michała Czuby – studentów z Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki – dołączył Krzysztof Sabat, ówczesny prezes WKTK. Pomógł on w utworzeniu klubu PTTK na bazie organizacyjnej i składzie osobowym WKTK. Jednym z pomysłów reklamowych był kurs Organizatora Turystyki, najniższego ze stopni kwalifikacyjnych w kadrze programowej PTTK. Szkolenie przeprowadzono wiosną 2003 r., a nowa uczelniana kadra PTTK (Marcin Cmoch, Michał Czuba, Kamila Kolasińska, Jan Markiewicz, Aleksander Paszkiewicz, Joanna Pawłowska, Marlena Pocheć, Krzysztof Sabat, Przemysław Sadłocha i Tomasz Smoliński) zawiązała AKTK. Podczas zebrania założycielskiego 5 czerwca 2003 roku wybrano pierwszy zarząd Akademickiego Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Sabat" w składzie: Marlena Pocheć – prezes, Joanna Pawłowska – skarbnik, Kamila Kolasińska – sekretarz. Początkowo obie organizacje (WKTK i AKTK) działały równolegle, ściśle ze sobą współpracując. Każdy prezes WKTK stawał się z urzędu wiceprezesem AKTK. WKTK specjalizował się w organizacji wycieczek lokalnych, natomiast AKTK w imprezach wyjazdowych. Złazy wiosenne cieszyły się ogromną popularnością. Do tej pory (2022) nie został pobity rekord frekwencji, 169 osób, z II edycji Złazu do Nowej Słupi w roku 2002. W złazie w 2003 r. do Świętej Katarzyny uczestniczyło 147 studentów i wykładowców, a rektor prof. Wiesław Trąmpczyński dokonał uroczystego zapalenia ogniska. W wakacje, od 7 do 11 lipca 2003 r., obył się, pod kierownictwem Kamila Przygody, pierwszy wypad poza Góry Świętokrzyskie. Szczyty Bieszczadów, w okolicach Ustrzyk Górnych, zdobywali świeżo upieczeni absolwenci (Anna Kaczor, Marta Koza, Adrian Łucak, Krzysztof Sabat, Sylwia Wąsala) oraz wykładowcy (mgr inż. Sławomir Luściński i mgr Arkadiusz Płoski-junior). Wyjazd ten wsparła finansowo dr hab. inż. Maria Żygadło, prof. PŚk – ówczesna prorektor ds. studenckich i dydaktyki. Natomiast pierwszą nocną eskapadę (Nocny Rajd Andrzejkowy) zorganizowała Kamila Kolasińska z 22 na 23 listopada 2003 r. na trasie Święta Katarzyna - Łysica - Święty Krzyż - Nowa Słupia. Zaś 13 i 14 grudnia 2003 r., Tomasz Smoliński zorganizował I Wyprawę Zimową, podczas której wędrowano po Tatrach. Natomiast podczas IV edycji wiosennego złazu w 2004 roku do Chęcin, trasami z Wiernej Rzeki i Kielc, wędrowało 43 osoby. Wówczas wyraźnie już widać było spadek zainteresowania uprawianiem turystyki wśród studentów.

Kryzysowy okazał się rok 2005. Obie organizacje dosięgnął impas osobowy. Większość turystycznych działaczy ukończyła studia, a kolejnych pasjonatów nie było. Tego roku zorganizowano jedynie trzy rajdy. Ostatnia impreza WKTK – V poZiM(K)owy Złaz – odbyła się 7 maja 2005 r. Na wędrówkę z Gołoszyc do Nowej Słupi wybrało się już tylko 10 osób. Nad WKTK i AKTK zawisło widmo likwidacji. Wówczas to mgr inż. Krzysztof Sabat, młody pracownik Uczelni i skarbnik AKTK, podjął próbę ratowania tych organizacji, z którymi był związany od ich początku. Ze względów obiektywnych, większe szansę na ocalenie miał ogólnouczelniany AKTK, niż typowo wydziałowy WKTK. Oczywistym też było, że AKTK będzie spadkobiercą i kontynuatorem turystyczno-organizacyjnych tradycji WKTK. Przełom w końcu jednak nastąpił. Walne Zgromadzenie Członków AKTK, 23 maja 2006 r., funkcję prezesa powierzyło pracownikowi Krzysztofowi Sabatowi. Zaś do pomocy wybrano dwójkę studentów z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Dominika Salwa (obecnie Lichosik) została sekretarzem, a skarbnikiem Grzegorz ldkowiak. Ponownie udało się zaktywizować działalność turystyczno-krajoznawczą i ocalić od zapomnienia osiągnięcia dawnych działaczy. Usystematyzowano i ujednolicono nazewnictwo i numerację imprez WKTK i AKTK. Tego roku zorganizowano aż 12 wycieczek. Zarząd ten działał przez dwie kolejne (roczne) kadencje w niezmienionym składzie.

Od 2010 roku rektor prof. Stanisław  Adamczak zaczął cyklicznie wspierać klubową działalność, dzięki czemu pojawiło się sporo turystycznych gadżetów: koszulki, czapeczki, kalendarze, smycze i wiele innych. Uczelnia udostępniła też nowo zakupiony autokar, promując w ten sposób Uczelnię w różnych zakątkach naszego regionu i Polski. Dzięki zaangażowaniu prezesa Krzysztofa Sabat i wparciu rektora Stanisława Adamczaka Uczelnia i Klub od 2010 roku włączyły się w organizację prestiżowych Świętokrzyskich Rajdów Pielgrzymkowych. Tradycją już jest, że AKTK organizuje i prowadzi każdego roku nową trasę pielgrzymkową na Święty Krzyż. Trasy rajdowe w latach 2010-2016 przemierzał z Klubem prof. Stanisław Adamczak. Funkcję komandora tego rajdu w latach 2016-2018 pełnił Krzysztof Sabat.

W czerwcu 2012 roku, w Studenckim Klubie „Pod Krechą”, uroczyście obchodzono, nieco spóźniony, jubileusz 10-lecia WKTK-AKTK. Zaś w marcu 2014 roku odbyła się na Politechnice Świętokrzyskiej, pierwszy raz w naszym Regionie, Krajowa Konferencja Środowiska Akademickiego PTTK. Zjazd poświęcony był problemom zorganizowanej turystyki akademickiej.

W grudniu 2014 roku udało się sfinalizować pomysł Krzysztofa Sabata i wykonać dla klubowiczów czerwone bluzy polarowe z czarnymi wstawkami na ramionach i łokciach oraz z żakardowymi naszywkami na ramionach (logo AKTK i PŚk). Ten element stroju organizacyjnego uzupełniono w 2016 roku o termoaktywną białą koszulkę z czarnymi i czerwonymi wstawkami na bokach i rękawach z sublimacyjnym nadrukiem logo klubu z przodu (format A4) oraz klubowym nagłówkiem na plecach oraz o czarną czapkę typu sportowego (czerwona dla przewodników) z logo Klubu. Ubiór ten jest doskałą formą promocji Klubu i Uczelni. Rektor prof. Wiesław Trąmpczyński od 2017 roku objął stałym wparciem finansowym klubową działalność.

Dzięki pasji i wysiłkowi organizacyjnemu wielu pokoleń działaczy, 20 października 2018 roku, podczas XVIII poZiMowego Złazu PŚk, zainaugurowano obchody złotego jubileuszu turystyki akademickiej Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w Studenckim Klubie "Energis" 26 stycznia 2019 roku z udziałem wielu dawnych i obecnych uczelnianych działaczy turystycznych. Z tej też okazji Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej ufudowało okolicznościową odznakę jako symboliczną formę podziękowania dla osób zaanagażowanych przed laty i obecnie w turystyczną działaność Uczelni. Przez te 50 lat, cytując Zdzisława Sabata, ”Nikt nie liczył się z czasem, jeden drugiemu wierzył i ufał bezgranicznie, że z podjętego zadania wywiąże się bez zastrzeżeń. Nikomu nawet nie przyszło do głowy, że ktoś może „sprawę zawalić” na swoim odcinku, bo przecież praca innych poszłaby na marne. Każdy starał się jak najlepiej wywiązywać z podjętych obowiązków”. Te zasady pozostały te same, zmieniają się tylko ludzie, których łączy zamiłowanie do turystyki. Jednak kultywowanie tych pięknych i starych tradycji wymaga ciągłej troski i pracy kolejnych pokoleń działaczy, ale i wsparcia władz Uczelni. Zatem nie szczędźmy sił, ani środków by zachować, ale i rozwijać to nasze dziedzictwo przez kolejne, długie lata.

Kalendarz imprez stopniowo wzbogacał się o kolejne propozycje, które obecnie organizuje się już cyklicznie. Systematycznie od 2001 r. organizowane są wiosenne i jesienne Złazy Politechniki Świętokrzyskiej. Marcin Cmoch w 2004 roku zorganizował I Rajd Wiosenny, a od 2006 roku organizowane są rajdy zimowe (inaugurajcja sezonu turytycznego) i rajdy mikołajkowe (zmaknięcie sezonu) wg pomysłu Krzysztofa Sabat. Dzięki zaangażowaniu kol. Grzegorza ldkowiaka od 2006 roku obywają się wakacyjne spływy kajakowe. Natomiast od roku 2008, z inicjatywy Tomasza Warzyckiego (absolwenta Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki) na stałe zagościły rajdy rowerowe, podczas których można zwiedzić bardziej odległe atrakcje niż jest to możliwe podczas wędrówek pieszych. Tradycje rowerowe od 2010 r. kontynuuje Paweł Suder, również absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, a w 2016 r. w organizację  tej formy aktywności włączyła się także Justyna Kęczkowska (wykładowca Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki). Zaś w 2014 roku Krzysztof Kowalski (absolwent Wydziału Mechanicznego) reaktywował górskie wyprawy zimowe, które obecnie prowadzi Piotr Garecki. (absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki). Na przełomie zimy i wiosny od 2014 roku organizowane są rajdy poświęcone tematyce dziedzictwa przemysłowego na Ziemi Świętokrzyskiej wg koncepcji Krzysztofa Sabata. Natomiast od 2017 roku, z inicjatywy Krzysztof Sabata, odbywają się wakacyjne imprezy żeglarskie, które organizuje Krzysztof Siwiec. W lipcu 2018 roku Justyna Kęczkowska zorganizowała I Wyprawę Zamorską do Szkocji - pierwszy wyjazd zagraniczny. Zaś od zimy 2020 roku cyklicznie odbywają się rajdy pamięci powstańców styczniowych, a ich pomysłodawcą i realizatorem jest Andrzej Stobiecki (prodziekan ds. studenckich i wykładowca Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki). Rajdy geologiczne organizowane od roku 2021 (pomysł Krzysztofa Sabata) realizuje Andrzej Jóźwiak. W roku 2023 nowością będzie Rajd na Orientację (pomysł Krzysztofa Sabata i Andrzeja Stobieckiego) zorganizuje Justyna Niebudek.

Członkowie wspólnoty Uczelni, 18 stycznia 2020 roku, świętowali złoty jubileusz założenia uczelnianej organizacji PTTK. Dokładnie tego dnia minęło 50 lat, jak 30 doświadczonych już działaczy turystycznych (pamiętamy, że pierwsza uczelniana impreza odbyła się w październiku 1968 roku) ówczesnej Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, zawiązało Koło PTTK nr 14. Jego prezesem został wybrany Stefan Szałkowski (obecnie emerytowany nauczyciel akademicki). Spotkanie zorganizowano w Studenkim Klubie "Pod Krechą" dzięki wsparciu finansowemu rektora prof. Wiesława Trąmpczyńskiego. W uroczystostej gali udział wzięło 90 osób, w tym wielu wybitnych uczelnianych działaczy turystycznych, w tym dr inż. Stefan Szałkowski i Janusz Przetacznik (pierwszy prezes Oddziału Akademickiego PTTK). Obchodzony w tym roku jubileusz świadczy o bardzo starych i bogatych tradycjach turystycznych, które są kultywowane dzięki ogromnej pasji i bezinteresownemu zaangażowaniu wielu pokoleń działaczy, ale i wsparciu władz Uczelni. Jednak zachowanie tego chlubnego dziedzictwa wymaga dalszej troski, co nierzadko stanowi duże wyzwanie. Jeszcze nie raz w 2020 roku świętowano tę 50-tkę podczas imprez, a jej podniosłą rangę podkreślił Zarząd Klubu,  ustanawiając w 31 lipca 2020 roku okolicznościową odznakę turystyczną w celu promocji zorganizowanej turystyki akademickiej. Matrycę tej ozdnaki ufundował rektor prof. Wiesław Trąmpczyński.

Średnio raz w miesiącu, a czasem i częściej, odbywają się klubowe eskapady. Rajdem pamięci powstańców styczniowych (do 2020 rajdem zimowym) inauguruje się nowy sezon turystyczny Politechniki Świętokrzyskiej, a mikołajkowym – sezon zamyka. W dniach 20-21 marca 2021 roku zorganizowano 200. imprezę turystyczno-krajoznawczą AKTK (40 wiosennych i jesiennych złazów, 41 wypraw i rajdów górskich, 19 wycieczek rowerowych, 14 spływów kajakowych, 4 imprezy żeglarskie oraz 82 wędrówki piesze po Górach Świętokrzyskich i Regionie). Łącznie daje to: 7.313 km, 4.840 osób oraz 342 dni w terenie. Najwięcej klubowych wycieczek zorganizowali: Krzysztof Sabat – 102, Grzegorz Idkowiak – 14, Krzysztof Kowalski – 12, Paweł Suder – 12, Jacek Śniadecki – 6, Tomasz Warzycki – 6, Justyna Kęczkowska – 5. Sukces ten był możliwy dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób oraz wsparciu finansowym Władz Politechniki Świętokrzyskiej i Klubu Uczelnianego AZS.

Klub obecnie stowarzysza przede wszystkim pracowników i absolwentów, a także nielicznych doktorantów i studentów Politechniki Świętokrzyskiej oraz sporą grupę sympatyków spoza Uczelni, zainteresowanych zorganizowanym uprawianiem różnych form turystyki.
Klub na koniec 2022 roku zrzeszał rekordową liczbę 101 osób (2003 – 10, 2006 – 9, 2008 – 16, 2010 – 14, 2012 – 12, 2014 – 17, 2016 – 44, 2018 – 62, 2020 - 96). Członków AKTK można poznać po czerwonych polarach, czarnych czapeczkach i biało-granatowo-czerwonych koszulkach. Pośród czynnych członków, najstarsi stażem są: Krzysztof Sabat (od 2001 r.), Michał Czuba (od 2002 r.), Grzegorz Idkowiak (od 2005 r.), Dominika (Salwa) Lichosik (od 2006 r.) oraz Kamila (Majewska) Idkowiak i Paweł Suder (od 2008 r.). Ponadto kol. Michał Czuba od kilku lat jest członkiem Komisji Akademickiej Zarządu Głównego PTTK (wiceprzewodniczący w kadencji 2016-2018, przewodniczący w kadencji 2019-2020). Do końca 2023 roku Klub zorganizował w sumie 252 imprezy turystyczne. Rok 2024 zapowiada się również bardzo interesująco. Zaczynamy w styczniu Zjazdem Narciarskim i Rajdem Pamięci Powstańców Styczniowych, a rok zakończymy tradycyjnym Rajdem Mikołajkowym. Będą kontynuacje imprez (góry, rowery, kajaki, żagle, złazy, na orientację).

Podstawowe źródło informacji o działalności Klubu stanowi strona internetowa www.aktk.kielce.pttk.pl wg. projektu Tomasza Smolińskiego z 2003 roku (absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki i prezesa AKTK w latach 2003-2005). Strona została zmodernizowana i gruntownie zaktualizowana w latach 2011-2015 dzięki pomocy mgr inż. Konrada Sarneckiego (pracownik adminitracji centralnej). W latach 2016-2019 roku jej administratorem był członek Klubu Dominik Kwiatkowski (absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki). Dokładnie 1 października 2019 roku uruchomiono nową stronę internetową autorstwa mgr inż. Marcina Pochopienia (pracownik Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki), którą aktualizuje Krzysztof Sabat oraz Andrzej Stobiecki (od 2022). Od roku 2022 koleżanka Justyna Niebudek zajmuje się aktualizacją informacji na facebooku AKTK PTTK Sabat. Ponadto relacje z klubowych imprez pisał Krzysztof Sabat, które można było czytać na łamach dodatku do gazety Echo Dnia – „Student”. Przed laty ukazywały się one w nieistniejących już czasopismach "Studentnik" (studenckie) i "Indeks" (uczelniane). Relacje poetyckie pisuje również Stanisław Janusz Komorowski „Roch”. Krzysztof Sabat  ponadto gromadzi i opisuje zdjęcia z klubowych eskapad. Klubowe archiwum posiada ponad 11 tysięcy zdjęć. Od 2013 roku cyklicznie ukazuje się klubowa kronika w formie fotoksiążki, wg koncepcji Eweliny i Krzysztofa Sabatów. Dokumentuje ona w tradycyjnej formie działalność organizacyjno-turystyczną.

Zorganizowany ruch turystyczny stał się nieodłącznym elementem życia akademickiego Politechniki Świętokrzyskiej. Cykliczne imprezy turystyki kwalifikowanej, łączącej doskonalenie sprawności fizycznej z poznawaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii i zabytków kultury materialnej Ziemi Świętokrzyskiej i Polski, popularyzują różne formy turystyki i aktywnego wypoczynku. Odzwierciedleniem tych osiągnięć jest zdobywanie kolejnych stopni odznak turystycznych. Działalność ta jest również dobrą okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności organizatorskich oraz doskonałą formą promocji Politechniki Świętokrzyskiej. Z ogromnym sentymentem wraca się pamięcią do wędrówek po pięknych zakątkach Gór Świętokrzyskich, czy Polski, kiedy wykładowcy i studenci integrowali się przy ognisku, kiedy nawiązywały się nowe znajomości, a często przyjaźnie na długie lata. Uczestników klubowych wycieczek można poznać po noszonych z dumą okolicznościowych koszulkach i znaczkach zaprojektowanych przez mgr Miłosza Pindura – pracownika Biura Promocji i Komunikacji.

Tak w wielkim skrócie rysuje się historia naszej uczelnianej organizacji turystycznej.
 
Przedmiotem działania Klubu jest upowszechnianie, rozwijanie i organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku, przede wszystkim kwalifikowanej turystyki pieszej i górskiej z elementami krajoznawstwa. Klub organizuje cykliczne imprezy turystyczno-krajoznawcze, takie jak: złazy, rajdy, wyprawy górskie, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, a ostatnio także imprezy żegalrskie – popularyzujące Dziedzictwo Narodowe i piękno przyrody Ziemi Świętokrzyskiej i Polski.

Turystyka kwalifikowana jest najwyższą formą specjalizacji turystycznej, która wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych. Łączy doskonalenie sprawności fizycznej z poznaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii i dóbr kultury materialnej i duchowej własnego regionu i kraju. Odzwierciedleniem osiągnięć turystycznych jest uzyskiwanie kolejnych stopni odznak turystycznych.

Klub jest otwarty na wszelkie formy współpracy.

Kadra programowa (stan na dzień 31.12.2023 r.):
1) przewodnicy górscy PTTK: Krzysztof Kowalski (beskidzki),
2) przewodnicy terenowi PTTK (świętokrzyscy): Michał Czuba, Zbigniew Borowiec, Andrzej Jóźwiak, Jerzy Łukawski, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Król, Sławomir Migalski, Michał Paszkowski, Bogusława Poczęta, Krzysztof Sabat, Jacek Śniadecki, Zbigniew Tatarczuch,
3) piloci wycieczek: Michał Czuba, Grażyna Domagała, Jerzy Łukawski, Michał Paszkowski,
4) instruktorzy krajoznawstwa regionu PTTK: Czuba Michał, Piotr Garecki, Krzysztof Kowalski,
5) instruktorzy ochrony przyrody PTTK: Michał Czuba,
6) instruktorzy turystyki rowerowej: Krzysztof Sabat,
7) instruktorzy turystyki: Dorota Szarek,
8) przodownicy turystyki górskiej PTTK: Zbigniew Borowiec, Michał Czuba, Piotr Garecki, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Król, Krzysztof Sabat, Andrzej Sochacki, Dorota Szarek, Zbigniew Tatarczuch,
9) przodownicy turystyki pieszej PTTK: Zbigniew Borowiec, Michał Czuba, Henryk Domagała, Piotr Garecki, Andrzej Jóźwiak, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Król, Dorota Szarek, Zbigniew Tatarczuch,
10) przodownicy turystyki rowerowej PTTK: Grażyna Migalska, Sławomir Migalski,  Andrzej Sochacki,
11) znakarze szlaków górskich PTTK: Piotr Garecki,
12) znakarze szlaków nizinnych PTTK: Michał Czuba, Piotr Garecki, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Sabat, Andrzej Sochacki.

Opracował: Krzysztof Sabat (Kielce, 23 grudnia 2020 r., aktualizacja: styczeń 2024 r.)

©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
polski
^
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies.