Menu:
Strona Główna
O nas
Władze Klubu
Członkostwo w AKTK
Relacje z imprez
Galerie zdjęć
O nas w mediach
Kontakt


Niepodlegla

Logotyp opracowany w ramach Projektu Akademia Obywatelska 1918 realizowanego przez ŚCDN w Kielcach. Autorzy: Dominika Baran, Dariusz Sidor oraz Jacek Michalski uczniowie ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.

Zasady członkostwa
w Akademickim Klubie Turystyki Kwalifikowanej PTTK
Politechniki Świętokrzyskiej


1. Warunki członkostwa:
1) aktualnie opłacona składka członkowska PTTK,
2) uczestnictwo w co najmniej dwóch imprezach Klubu,
3) pisemna deklaracja członkowska z poparciem co najmniej dwóch zwyczajnych członków Klubu.
Przyjęcia członków dokonuje prezes Klubu. Członkiem Klubu zostaje się z chwilą wpisania na listę członków Klubu.

2. Rodzaje członkostwa:
1) zwyczajne – członkiem zwyczajnym może zostać student, absolwent, pracownik, rencista/emeryt (ostatnie miejsce pracy) Politechniki Świętokrzyskiej, spełanijący warunki określone w pkt. 1.
2) wspierające – członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w pkt. 1 lub prawna – deklarująca poparcie dla programu Klubu.

3. Bierne prawo wyborcze mają tylko członkowie zwyczajni.

4. Członkostwo osób fizycznych ustaje wskutek:
1) utraty członkostwa w PTTK,
2) dobrowolnego wystąpienia z Klubu,
3) zaprzestania udziału w pracach Klubu,
4) zalegania z opłatą klubowej składki członkowskiej,
5) rozwiązania Klubu,
6) na podstawie uchwały W.Z.C. Klubu w wyniku:
a) popełnienia czynu uwłaczającego godności studenta, pracownika PŚk i członka PTTK;
b) działania na szkodę Klubu;
c) naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego.
Skreślenia z listy członków dokonuje prezes Klubu.

5. Obowiązki członków:
1) przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Klubu,
2) uczestniczenie w pracach Klubu,
3) opłacanie składek PTTK i klubowej składki członkowskiej.
(opracowane na podstawie statutu AKTK PTTK "Sabat" z dnia 5 czerwca 2003)

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ


STATUT AKTK

Powrót
Opiekun strony: Konrad Sarnecki, Dominik Kwiatkowski
© 2016 Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Sabat"

Tło: Widok z platformy widokowej na Świętym Krzyżu (Wojciech Kurtek, 23.01.2016)