Członkostwo

1. Warunki członkostwa:
1) aktualnie opłacona składka członkowska PTTK,
2) uczestnictwo w co najmniej dwóch imprezach Klubu,
3) pisemna deklaracja członkowska z poparciem co najmniej dwóch zwyczajnych członków Klubu.
Przyjęcia członków dokonuje prezes Klubu. Członkiem Klubu zostaje się z chwilą wpisania na Listę Członków.

2. Rodzaje członkostwa:
1) zwyczajne – członkiem zwyczajnym może zostać student/doktorant, absolwent, pracownik, rencista/emeryt (ostatnie miejsce pracy) Politechniki Świętokrzyskiej, spełanijący warunki określone w ust. 1.
2) wspierające – członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w pkt. 1 lub prawna – deklarująca poparcie dla programu Klubu.

3. Bierne prawo wyborcze mają tylko członkowie zwyczajni.

4. Członkostwo osób fizycznych ustaje wskutek:
1) utraty członkostwa w PTTK (brak opłaty składki po 31. marca każdego roku),
2) dobrowolnego wystąpienia z Klubu,
3) zaprzestania udziału w pracach Klubu,
4) zalegania z opłatą klubowej składki członkowskiej (brak opłaty składki po 31. marca każdego roku),
5) rozwiązania Klubu,
6) na podstawie uchwały W.Z.C. Klubu w wyniku:
a) popełnienia czynu uwłaczającego godności studenta, pracownika PŚk i członka PTTK;
b) działania na szkodę Klubu;
c) naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego.
Skreślenia z listy członków dokonuje prezes Klubu.

5. Obowiązki członków:
1) przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Klubu,
2) uczestniczenie w pracach Klubu,
3) opłacanie składek PTTK i klubowej składki członkowskiej (do 31. marca każdego roku).

(opracował Krzysztof Sabat, na podstawie statutu AKTK PTTK "Sabat" z dnia 5 czerwca 2003 r., z późn. zm.)

Deklaracja członkowska PTTK (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PTTK - osoby niepełnoletnie (pobierz)
 

Deklaracja członkowska AKTK (pobierz, drukuj 2-stronnie)

Statut AKTK (przeczytaj)

©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
polski
^
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies.